Puudutatud krunte:

Trassikoridori jäävad 260 kinnistuomaniku maad, samuti riigimetsamaa. Neist aladele, mis on vajalik raudtee ehitamiseks (raudtee ja 66-meetrine kaitsevöönd) mõnevõrra vähem.

Hetkeseis ja lähitulevik:

Planeeringu avalik väljapanek toimus 2016. aasta detsembris. Jaanuari lõpus toimus Pärnumaal kaheksa avalikku arutelu: Saugas, Suigus, Toris, Kaismal, Surjus, Paikusel, Häädemeestel ja Pärnu maavalitsuses. Pärast arutelude toimumist peab planeeringu esitama järelevalve teostamiseks rahandusministeeriumile. Samuti on vajalik heakskiidu saamine keskkonnaministeeriumilt keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele. Alles pärast seda, kui rahandusministeeriumist saame heakskiidu planeeringule, on maavanemal õigus kehtestada Rail Balticu maakonnaplaneering, tõenäoliselt .

Kuna Rail Balticu maakonnaplaneeringu kehtestamiseks on vaja läbida Rahandusministeeriumi järelevalve ja saada selleks heakskiit, siis tõenäoliselt jääb kehtestamine käesoleva aasta teise poolde.

Suurimad mured:

Kohalike elanike suurimad mured, küsimused ja ettepanekud on seotud maade võõrandamise ja raudteest tekkiva müraga.

Maa-amet on Häädemeeste valda jäävate kinnistuomanikele tutvustanud maade ümberkruntimise võimalust, lähiajal tutvustatakse seda võimalust teistes valdades.

Puudutatud krunte: Trassikoridori jäävad 260 kinnistuomaniku maad, samuti riigimetsamaa.

Otseselt trassi kulgemise vastu on need maaomanikud, kelle kinnistut hakkab läbima raudtee Pärnust üle Reiu jõe väljasõidul. Nimelt kulgeb uus kiire raudtee mõnevõrra eemal vanast Pärnu - Kilingi-Nõmme raudteetrassist. Samuti on raudtee kulgemise vastu mõned maaomanikud, kelle kinnistut raudtee läbib Sauga ja Tori vallas. Nende elamud jäävad planeeritud raudteekoridorist 175 m kaugusele.

Tänase Pärnu rongijaama kohale on plaanitud üks reisjatele mõeldud terminalidest:

Kasu maakonnale:

Kiire reisirongi peatus on kavandatud Pärnusse. Tallinna- Pärnu-Riia suunal on regionaalse rongiliikluse jaoks peatused kavandatud Kaismal, Tootsis, Kilksamal ja Häädemeestel.

Balti riikide ühisettevõtte RB Rail AS tellimusel on koostamisel Pärnu kaubajaama vajaduse, asukoha ja tehnilise lahenduse analüüs, mille valmimise tähtaeg on 2019. aasta. Uuring käsitleb uuring ka reisirongide võimalikku peatuskohta Surju piirkonnas.

Pärnumaale on oluline, et Rail Balticu kiirraudtee trassile saaksid lisaks Pärnule ehitatud ka mahasõidukohad perspektiivsetesse regionaalsetesse maakonna peatustesse ja seal hakkaks liikuma regionaalrong Riia-Pärnu-Tallinn.

Kui me saaksime Pärnumaalt sõita tunni ajaga kiirrongiga Tallinnasse kui ka Riiaga ning vastupidi, muutuks meie elu- ja majanduskeskkond veel atraktiivsemaks. Kaubajaam aitab Pärnumaal kindlasti kaasa piirkonnas töökohtade tekkel ja elavdab majanduskeskkonda.